Schooltijden 8:30-15:00 uur, vrijdag tot 12:00 uur

Ouderbetrokkenheid

Onze school heeft een oudercoördinator en een oudercontactpersoon. Het beleid van de school is erop gericht ouders te betrekken bij de zaken die op school gebeuren. Zij vertrouwen immers hun kinderen aan ons toe.

De samenwerking tussen school en thuis

Een goede samenwerking tussen school en thuis is daarom van groot belang. Dit contact gaat verder dan het helpen op feestdagen. Wij gaan ervan uit dat ouders regelmatig de school bezoeken, met leerkrachten van gedachten wisselen, ondersteunen bij verschillende activiteiten, etc. Als school willen we de communicatie tussen ouders en school bevorderen. Dit willen we o.a. doen door het instellen van contact ouders die een brugfunctie vervullen tussen ouders en school.
Verder willen we cursussen, themabijeenkomsten en koffieochtenden aanbieden waarbij ouders informatie krijgen over het onderwijssysteem. Hierbij is het zowel belangrijk uit te gaan van de behoeften en vragen van de ouders als ook de behoeften van de school om ouders te betrekken bij het onderwijs van de leerlingen.

Activiteiten voor onze ouders

Ouderbetrokkenheid binnen de El Amien zal zich dus richten op opvoedingsondersteuning, onderwijsondersteuning en deelname aan bijvoorbeeld de ouderraad of medezeggenschapsraad en voorts door mee te helpen tijdens excursies, bibliotheek, etc. Als school organiseren wij de volgende activiteiten voor onze ouders:

  • Kennismakingsmiddagen/avonden;
  • Rapportbesprekingen;
  • Themamiddagen/avonden;
  • Koffie-ochtenden;
  • Voorlichtingsbijeenkomsten.
  • Bijeenkomsten in het kader van Taal en ouderbetrokkenheid.

Veelgestelde vragen

Hieronder vindt u een selectie van de veelgestelde vragen.

 

In de ouderraad zitten alleen ouders. Zij organiseren in de loop van het schooljaar, samen met het team, een aantal activiteiten. Daarnaast kunnen zij de leerkrachten met bepaalde activiteiten bijstaan. Te denken valt aan feestvieringen op school, de schoolreis, uitstapjes, hulp bij het lezen in de klas enzovoort.

 

De ouderraad ontvangt en beheert  de ouderbijdrage. Wij gebruiken de ouderbijdrage om bepaalde activiteiten te bekostigen die niet door de overheid worden gefinancierd. Het gaat dan bijvoorbeeld om de aanschaf van cadeautjes voor het Suikerfeest (Ied-ul-Fitr) en de bekostiging van de schoolreisjes. Hoewel de ouderbijdrage een vrijwillig karakter heeft, vragen wij onze ouders voor de voortgang van de activiteiten om de vastgestelde ouderbijdrage op tijd te betalen.

 

De scholierenvergoeding is een bedrag van maximaal € 375,- voor schoolgaande kinderen van Amsterdamse ouders met een laag inkomen. Met het geld vanuit de gemeente kunt u de kosten voor school, zoals de ouderbijdrage, sportactiviteiten en culturele activiteiten van uw kind betalen. Voor meer informatie kunt u bellen met DWI van de gemeente Amsterdam: (020) 346 3684.

 

Het kan natuurlijk voorkomen dat u ergens niet tevreden over bent. In dit geval dient u de stappen uit de klachtenregeling te volgen. Deze vindt u hier.

Verwante onderwerpen

Hieronder vindt u een selectie van de verwante onderwerpen.

Identiteit

De El Amien is opgericht om kinderen goede onderwijs- en ontwikkelingskansen te geven vanuit de islamitische principes.

Zorg voor de kinderen

Wij willen kinderen een veilige omgeving bieden om zichzelf zo volledig mogelijk te ontwikkelen.

Kwaliteit van het onderwijs

Wij streven ernaar om elk kind te helpen het beste uit zichzelf te halen, Hierbij gaat het om goede leerresultaten én om de persoonlijke vorming van de kinderen.

Passend onderwijs

Als scholen hebben wij de opdracht om voor elke leerling passend onderwijs te organiseren, ook als een leerling extra ondersteuning nodig heeft.

Saaftingestraat 312
1069 BW Amsterdam

8:30-15:00 uur, vrijdag tot 12:00 uur

Onderwerpen

Wij zijn El Amien!

30 jaar geleden is de basisschool El Amien opgericht om kinderen goede onderwijs- en ontwikkelingskansen te geven vanuit de islamitische principes. El Amien betekent ‘de betrouwbare’ in het Arabisch en is een van de bijnamen van onze profeet Mohammed, vrede zij met hem.

Copyright © 2023 IBS El Amien 1. Alle rechten voorbehouden.